Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser för utnyttjande av liftanläggningar antagna av Svenska Liftanläggningars Organisation (SLAO) efter överläggningar med Konsumentverket (KO).

Tillämplighet m m
Dessa bestämmelser gäller mellan brukare och driftledning vid nyttjande av liftanläggningar anslutna till SLAO. Med driftledning avses den som är juridiskt och ekonomiskt ansvarig för driften av liftanläggningen. Med liftanläggningar avses liftar och markerade nedfarter.

Giltighet skipass

1—14 dgr Ordinarie öppettider för det eller de datum som angivits på skipasset.
Halvdag Ordinarie öppettider för den del av dagen som angivits på skipasset.
Vecka Ordinarie öppettider under 7 dagar t o m det datum som angivits på skipasset.
Säsong Ordinarie öppettider från vintersäsongens början till fastställt stängningsdatum.
Helår Ordinarie öppettider 12 månader t o m det datum som
angivits på skipasset.
Klipp-/punktpass Utan tidsgräns om slutdatum ej angivits.
Timpass Ordinarie öppettider för de antal timmar som angivits på skipasset.


Användning av skipass
Skipass, utom klipp- och punktpass, är personligt och får inte överlåtas. Överlåtelse kan medföra att passet makuleras. Brukaren ska kunna visa att han är rätt innehavare av skipasset. Skipasset ska bäras synligt eller utan anmodan visas upp vid manuell kontroll. Förlorat skipass ersättes inte.

Driftavbrott, sjukdom m m
Har en lift inte kunnat användas p g a driftavbrott är brukaren berättigad till ersättning om detta orsakar olägenhet eller kostnad. Ersättning utgår dock inte för tillfälliga och kortvariga avbrott p g a reparations- eller underhållsarbete som av säkerhetsskäl måste utföras omedelbart och inte kan göras på annan tid. Ersättning utgår inte heller för driftavbrott som varat kortare tid än 1/3 av skipassets giltighetstid och som orsakats av händelser utanför driftledningens kontroll, såsom kraftavbrott, för hög vindstyrka, för låg temperatur, snöbrist, dimma och andra jämförliga omständigheter som driftledningen inte kunde räkna med då skipasset såldes eller vars följder driftledningen inte kunde undvika.

Kan brukaren p g a skada eller sjukdom inte använda skipasset under minst 1/3 av passets giltighetstid är han berättigad till ersättning. Skadan eller sjukdomen ska på begäran göras trolig genom uppvisande av läkarintyg eller på annat sätt. Skipasset skall återlämnas så snart som möjligt.

Ersättning p g a driftavbrott, skada eller sjukdom skall motsvara den del av skipassets giltighetstid som inte kunnat utnyttjats.

Brukaren har rätt att i stället för ersättning få passets giltighetstid förlängd med den tid passet inte kunnat
utnyttjas eller, om detta är möjligt, få passet utbytt mot ett skipass för en annan lift.

Säkerhetsbestämmelser
Driftledningen svarar för:

Att liftanläggningen uppfyller gällande säkerhetskrav varmed avses att
anläggningen skall vara besiktigad och godkänd av ackrediterat kontrollorgan.
Att den i övrigt uppfyller de bestämmelser som gäller inom SLAO.
Att markerade nedfarter uppfyller skäliga säkerhetskrav och i övrigt med
hänsyn till väderleks- och terrängförhållanden är i tillfredställande skick.


Brukaren är skyldig att rätta sig efter de särskilda anvisningar för liftanläggningens användande som gäller inom SLAO och lokala säkerhetsföreskrifter som driftledningen meddelar. Den som bryter mot väsentliga säkerhetseller ordningsföreskrifter kan utan ersättning få skipasset makulerat eller för viss tid avstängas från fortsatt nyttjande av liftanläggningen.  


Information vid försäljning av skipass
Vid försäljning av skipass skall anges:

Skipassets giltighetstid och namn eller beteckning på de liftar för vilka passet gäller.
Liftarnas normala öppettider.
Eventuella inskränkningar i rätten att använda liftanläggningen vissa tider.
Där så är möjligt – aktuella inskränkningar i möjligheten att nyttja liftarna och nedfarterna där passet gäller, såsom driftstopp, pågående tävling, reducerad möjlighet till nedfart p g a backpreparering, hinder eller brister i underlaget samt befarat driftavbrott p g a otjänlig väderlek.
Allmänna och särskilda bestämmelser, föreskrifter och anvisningar som gäller för brukaren.Dessa bestämmelser gäller från vintersäsongen 2006.
Konsumentverket och SLAO

<